Gallery

Vair?k nek? ?etrdesmit gadu v?stures un pieredzes laik? Mecmar ir uzb?v?jis kaltes un grauzd?šanas iek?rtas daž?diem klientiem vis? pasaul?. S?kot no m?su lauksaimniec?bas trad?cij?m, m?s ejam ce?u uz inov?cij?m, lai apmierin?tu katras teritorijas un apvidus specifisk?s vajadz?bas. Apskatiet visu m?su galeriju vai atlasiet risin?jumus un saturu, kas j?s visvair?k interes?, lai dotos ce?ojum? caur Mecmar v?sturi vis? pasaul?.

Jaunumi un notikumi

Lūdziet informāciju

Visi lauki ir obligāti.