Privātuma politika

Šajā lapā ir aprakstīts, kā vietne tiek pārvaldīta, atsaucoties uz to lietotāju personas datu apstrādi, kuri to apmeklē. Šī ir informācija, kas tiek sniegta arī saskaņā ar Art. Likumdošanas dekrēta Nr. 196/2003 - kodekss par personas datu aizsardzību tiem, kas mijiedarbojas ar Mecmar Spa tīmekļa pakalpojumiem, kas elektroniski pieejams no adreses: https://www.mecmargroup.com/
Informācijai ir ņemts vērā arī Ieteikums Nr. 2/2001, ko pieņēmušas Eiropas personas datu aizsardzības iestādes, lai noteiktu dažas minimālās prasības personas datu vākšanai tiešsaistē.

Ārstēšanas "īpašnieks"

Pēc apspriešanās ar šo vietni var tikt apstrādāti dati par identificētām vai identificējamām personām. Datu kontrolieris ir Mecmar Spa ar juridisko adresi Via Copparo 29 - 37046 Minerbe (Verona).

Datu apstrādes vieta

Apstrāde, kas saistīta ar šīs vietnes tīmekļa pakalpojumiem, notiek iepriekšminētajā Mecmar Spa galvenajā mītnē. Personiskos datus, ko sniedz lietotāji, kuri iesniedz cenu piedāvājumus, apstrādā šim mērķim norīkoti tehniskie darbinieki, un tos izmanto vienīgi pakalpojuma vai pakalpojuma sniegšanai. nepieciešami un tiek izpausti trešajām personām tikai tad, ja tas ir nepieciešams šim nolūkam. Netiek paziņoti vai izpausti dati, kas iegūti no tīmekļa pakalpojuma. Reizēm tehniskās apkopes darbības var veikt trešo personu pārstāvji.

Apstrādāto datu veidi

Navigācijas dati
Normālas darbības laikā šīs vietnes darbināšanai izmantotās IT sistēmas un programmatūras procedūras iegūst dažus personas datus, kuru pārraide ir netieša interneta komunikācijas protokolu izmantošanā. Šī ir informācija, kas nav savākta, lai būtu saistīta ar identificētām ieinteresētajām personām, bet kas pēc savas būtības varētu, izmantojot lietotājus, identificēt, apstrādājot un apvienojot tos ar trešo personu rīcībā esošajiem datiem. Šajā datu kategorijā ietilpst to datoru izmantoto IP adreses vai domēnu nosaukumi, kuri pieslēdzas vietnei, adreses URI (vienotā resursa identifikatora) pieprasīto resursu notifikācijā, pieprasījuma laiks, metode, kas izmantota pieprasījums serverim, atbildē iegūtā faila lielums, ciparu kods, kas norāda servera sniegtās atbildes statusu (veiksmīga, kļūda utt.) un citi parametri, kas attiecas uz operētājsistēmu un lietotāja datoru vidi. Šie dati tiek izmantoti vienīgi nolūkā iegūt anonīmu statistisko informāciju par vietnes izmantošanu un pārbaudīt tās pareizu darbību, un tos tūlīt pēc apstrādes dzēš. Šos datus varēja izmantot, lai noskaidrotu atbildību hipotētisku datornoziegumu gadījumā, kas saistīti ar vietni: izņemot šo iespēju, dati par tīmekļa kontaktiem pašlaik nav ilgāki par septiņām dienām.

Dati, ko lietotājs sniedzis brīvprātīgi
E-pastu izvēles, skaidra un brīvprātīga nosūtīšana uz šajā vietnē norādītajām adresēm nozīmē sekojošu sūtītāja adreses iegūšanu, kas nepieciešama, lai atbildētu uz pieprasījumiem, kā arī visus citus ziņojumā iekļautos personas datus. Personas datu izmantošana reklāmas materiāla, komerciālas informācijas nosūtīšanai, produktu vai pakalpojumu pārdošanai, ko veic Mecmar Spa, kā arī ziņošanai trešajām personām par produktu vai pakalpojumu piedāvāšanu var notikt tikai pēc tam, kad sūtītājs, atzīmējot atbilstošo rūtiņu. Konkrēta kopsavilkuma informācija tiks pakāpeniski paziņota vai parādīta vietnes lapās, kas pēc pieprasījuma sagatavotas konkrētiem pakalpojumiem.

Apstrādes metode

Personas dati tiek apstrādāti ar automatizētiem rīkiem tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika savākti. Tiek novēroti īpaši drošības pasākumi, lai novērstu datu zaudēšanu, nelikumīgu vai nepareizu izmantošanu un neatļautu piekļuvi. Mecmar Spa ir pieņēmusi visus obligātos drošības pasākumus, kas nepieciešami likumā. Mecmar Spa, iedvesmojoties no starptautiskiem standarta principiem, ir pieņēmusi arī papildu minimālos drošības pasākumus, lai mazinātu riskus, kas saistīti ar savākto un apstrādāto personas datu konfidencialitāti, pieejamību un integritāti.

Datu koplietošana, komunikācija un izplatīšana

Savāktos datus var pārsūtīt vai nodot citiem uzņēmumiem darbībām, kas ir cieši saistītas un noderīgas pakalpojuma darbībai, piemēram, IT sistēmas pārvaldībai. Personiskos datus, ko snieguši lietotāji, kuri pieprasa vai pieprasa pakalpojumus, var nodot ārpus Mecmar Spa, kā to parāda specifiskā informācija, kas sniegta katram datu vākšanas veidam. Izņemot šos gadījumus, datus neizpauž un nedod nevienam, izņemot gadījumus, kad tiek nodrošināti līgumi vai subjektu atļaujas. Šajā nozīmē personas datus var pārsūtīt trešām personām, bet tikai un vienīgi tad, ja:
1. ir nepārprotama piekrišana dalīties ar datiem ar trešām personām;
2. Lai sniegtu pieprasīto pakalpojumu, ir nepieciešams dalīties ar informāciju ar trešām personām;
3. Jāizpilda saistības, kas noteiktas likumos, noteikumos vai Kopienas tiesību aktos;
4. Jāpilda tiesu vai sabiedriskās drošības iestāžu lūgumi.
Netiek izpausti dati, kas iegūti no tīmekļa pakalpojuma.

Ieinteresēto personu tiesības

Personām, uz kurām attiecas personas dati, ir tiesības jebkurā laikā saņemt apstiprinājumu par datu esamību, zināt to saturu un izcelsmi, pārbaudīt to precizitāti vai pieprasīt to integrāciju vai atjaunināšanu, vai labošana saskaņā ar Art. Likumdošanas dekrēta Nr. 7 2003. gada 30. jūnija Nr. 196. Atkal saskaņā ar šo pašu pantu jums ir tiesības pieprasīt anulēt, pārveidot anonīmā formā vai bloķēt datus, kas apstrādāti, pārkāpjot likumu, kā arī jebkurā gadījumā likumīgu iemeslu dēļ iebilst pret viņu izturēšanos. Šie pieprasījumi jānosūta Mecmar Spa juridiskajam dienestam.

Jautājumi un ieteikumi

Ikviens, kuru interesē vairāk informācijas, sniedzot savus ieteikumus par uzņēmuma privātuma politikām vai to, kā Mecmar Spa apstrādā personas datus, var rakstīt uz Mecmar Spa, nosūtot e-pastu uz info@mecmargroup.com

Šis dokuments ir šīs vietnes "Privātuma politika", kas tiks atjaunināta.

Piekrišana

Saistībā ar informāciju, ko jūs man sniedzat, es piekrītu datu paziņošanai subjektiem, kuri Mecmar Spa vārdā veic iepriekšminētās informācijas I iedaļas 2. punktā minēto apstrādi (mērķiem, kas ir cieši saistīti un noderīgi attiecību pārvaldībai) ar klientiem) un ar to saistīto ārstēšanu, ko veic šie subjekti.

Turklāt:
a) Produktu un pakalpojumu (arī trešo personu) reklamēšana / pārdošana, ņemot vērā informācijas I iedaļas 3. punktā minētos mērķus (Mecmar Spa darbības funkcionālie mērķi), es piekrītu datu apstrādei.
b) Slepenu datu apstrāde
Atsaucoties uz slepeniem datiem, kas minēti informācijas atklāšanas II iedaļā, kurus jau ieguvis vai ko var iegūt Mecmar Spa pēc manis pieprasītajām darbībām vai līgumiem, kuri paredz vajadzīgo apstrādi konkrētam mērķim, kuru sasniedz operācija vai Es piekrītu šādai attieksmei un informācijas III iedaļas C punktā minētajam paziņojumam. Es apzinos, ka bez piekrišanas Mecmar Spa nevarēs izpildīt līgumu.
c) paziņošana trešajām personām
Atsaucoties uz personas datu paziņošanu subjektiem, kuri Mecmar Spa vārdā veic arī procedūras, kas minētas III iedaļas B punktā (procedūras mērķiem, kas funkcionē Mecmar Spa darbībā), es piekrītu datu paziņošanai un tam sekojošiem. saistīto ārstēšanu, ko veic šie subjekti.