Polityka prywatności

Ta strona opisuje metody zarządzania stroną w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy ją przeglądają. Niniejsze informacje są również przekazywane zgodnie z art. 13 Dekretu ustawodawczego nr 196/2003 - Kodeks ochrony danych osobowych osób korzystających z usług internetowych firmy Mecmar Spa, dostępnych w Internecie pod adresem: https://www.mecmargroup.com/. Informacje te uwzględniają Zalecenie nr 2/2001, przyjęte przez europejskie władze ds. ochrony danych osobowych, określające minimalne wymagania dotyczące gromadzenia danych osobowych w Internecie.

Właściciel" leczenia

Po skorzystaniu z niniejszej strony internetowej mogą być przetwarzane dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób. Administratorem danych jest Mecmar Spa z siedzibą w Via Copparo 29 - 37046 Minerbe (Verona).

Miejsce przetwarzania danych

Operacje przetwarzania danych związane z usługami internetowymi na tej stronie odbywają się w wyżej wymienionej siedzibie Mecmar Spa. Dane osobowe dostarczone przez użytkowników, którzy proszą o wycenę, są przetwarzane przez personel techniczny i wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania zamówionej usługi lub świadczenia i są przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do tego celu. Żadne dane pochodzące z usługi sieciowej nie są przekazywane ani rozpowszechniane. Sporadycznie czynności konserwacyjne mogą być wykonywane przez osoby trzecie.

Rodzaje przetwarzanych danych

Dane nawigacyjne
Systemy komputerowe i procedury programowe wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej uzyskują podczas normalnego działania pewne dane osobowe, których przekazywanie jest związane z protokołami komunikacyjnymi Internetu. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi stronami, ale ze względu na ich charakter mogą, poprzez przetwarzanie i łączenie z danymi posiadanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną, URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (pomyślny, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko stronie: z wyjątkiem tej możliwości, dane dotyczące kontaktów internetowych nie są przechowywane dłużej niż siedem dni.

Dane dostarczone dobrowolnie przez użytkownika
Fakultatywne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na tej stronie pociąga za sobą późniejsze pozyskanie adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytania, jak również wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. Wykorzystanie danych osobowych w celu ewentualnego wysyłania materiałów reklamowych, informacji handlowych, sprzedaży produktów lub usług przez Mecmar SpA, jak również wysyłania informacji do osób trzecich w celu oferowania produktów lub usług, może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez nadawcę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Konkretne informacje zbiorcze będą stopniowo zgłaszane lub wyświetlane na stronach witryny przeznaczonych dla poszczególnych usług na żądanie.

Tryby leczenia

Dane osobowe przetwarzane są za pomocą zautomatyzowanych narzędzi przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz nieuprawnionemu dostępowi, przestrzegane są szczególne środki bezpieczeństwa. Mecmar SpA zastosował wszystkie minimalne środki bezpieczeństwa wymagane przez prawo. Mecmar SpA, zainspirowany międzynarodowymi standardowymi zasadami, przyjął również dodatkowe minimalne środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia do minimum wszelkich zagrożeń dotyczących poufności, dostępności i integralności gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.

Wymiana danych, komunikacja i rozpowszechnianie

Zebrane dane mogą być przekazywane lub komunikowane innym firmom w celu wykonania czynności ściśle związanych i niezbędnych do funkcjonowania serwisu, takich jak zarządzanie systemem komputerowym. Dane osobowe dostarczone przez użytkowników, którzy przesyłają zapytania lub zwracają się o usługi mogą być przekazywane poza Mecmar SpA, zgodnie z informacjami podanymi dla każdej formy gromadzenia danych. Poza tymi przypadkami dane nie są przekazywane ani udostępniane nikomu, z wyjątkiem postanowień umownych lub upoważnienia ze strony osób, których dotyczą. W tym sensie, dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, ale tylko i wyłącznie w przypadku, gdy:
1. Istnieje wyraźna zgoda na udostępnienie danych stronom trzecim; 2. Istnieje potrzeba udostępnienia informacji stronom trzecim w celu świadczenia żądanej usługi; 3. Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku przewidzianego w ustawie, rozporządzeniu lub prawodawstwie wspólnotowym; 4. Jest to niezbędne do spełnienia żądań organów sądowych lub bezpieczeństwa publicznego. Nie ujawnia się żadnych danych pochodzących z usługi sieciowej.

Prawa zainteresowanych stron

Podmioty, których dotyczą dane osobowe, mają prawo w każdej chwili uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku takich danych, poznać ich treść i pochodzenie, sprawdzić ich dokładność lub zażądać ich uzupełnienia, aktualizacji lub korekty zgodnie z postanowieniami art. 7 Dekretu ustawodawczego nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. Również zgodnie z tym samym artykułem osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, jak również w każdym przypadku z uzasadnionych powodów wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Wnioski takie należy przesyłać do Działu Prawnego Mecmar SpA.

Pytania i sugestie

Każdy, kto chciałby uzyskać więcej informacji, podzielić się własnymi sugestiami dotyczącymi polityki prywatności firmy lub sposobu, w jaki Mecmar Spa traktuje dane osobowe, może zwrócić się do Mecmar Spa wysyłając e-mail na adres info@mecmargroup.com

Niniejszy dokument stanowi "Politykę prywatności" tej strony, która będzie podlegać aktualizacji.

Zgoda

W związku z przekazanymi przez Państwa informacjami, wyrażam zgodę na przekazanie moich danych podmiotom, które wykonują w imieniu Mecmar Spa operacje przetwarzania, o których mowa w punkcie 2) sekcji I wyżej wymienionych informacji (cele ściśle związane z zarządzaniem relacjami z klientami i służące temu celowi) oraz na związane z tym operacje przetwarzania wykonywane przez te podmioty.

Również:
a) Promocja/sprzedaż produktów i usług (również osób trzecich) w odniesieniu do celów określonych w sekcji I punkt 3 raportu informacyjnego (cele funkcjonalne dla działalności Mecmar Spa), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych.
b) Przetwarzanie danych wrażliwych
W odniesieniu do danych wrażliwych, o których mowa w sekcji II oświadczenia, już uzyskanych lub które mogą zostać uzyskane przez Mecmar SpA w wyniku operacji lub umów zleconych przeze mnie, które wiążą się z niezbędnym przetwarzaniem w określonym celu, do którego dążą operacje lub usługi, wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych, o których mowa w punkcie C) sekcji III oświadczenia. Jestem świadomy, że w przypadku braku zgody Mecmar Spa nie będzie mógł przystąpić do realizacji kontraktu.
c) Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim W odniesieniu do przekazywania danych osobowych podmiotom, które również wykonują w imieniu Mecmar Spa operacje przetwarzania danych, o których mowa w punkcie B sekcji III (przetwarzanie do celów związanych z działalnością Mecmar Spa), wyrażam zgodę na przekazywanie danych i związane z tym przetwarzanie danych przez te podmioty.